Patrick de Vries Schilderwerk en Klein Onderhoud        SWENKO

Slagzin/motto @@@@@

Algemene gegevens en algemene voorwaarden

Handelsnaam:

Patrick de Vries Schilderwerk en Klein Onderhoud

SWENKO


Contact:

patrick.devries@swenko.nl

06-51733094


Bezoekadres:

N.v.t.


Overig:

Kamer van Koophandel: 74172816

BTW nummer: Zie algemene voorwaarden

Bankrekeningnummer: Wordt waar nodig gecommuniceerd


Algemene Voorwaarden:

 

Van toepassing zijn de Algemene Voorwaarden van Onderhoud NL 


Hieronder volgen enkele afwijkingen/aanvullingen


De vermelde kosten voor materiaal zijn een momentopname. Er kan een prijsverschil zijn tussen de offertedatum en de uitvoeringsdatum
Ik ga er van uit dat schilderwerk op muren en plafonds met 2 lagen dekkend afwerkt. Op hout werk ik met minimaal 1 grondlaag en 2 resp 3 afwerklagen (buiten/binnen).
Mijn offerte is gebaseerd op deze veronderstelling. Verschillen die in manuren en materiaal ontstaan bij eerdere of latere dekking worden verrekend.


Indien bepaalde werkplekken niet (goed) bereikbaar zijn vallen ze buiten de opdracht. Vanzelfsprekend wordt dit vooraf besproken en beoordeeld of er veilige alternatieven zijn om de werkplek anderszins te benaderen. (Voorbeeld: een door geplaatste zonnepanelen onbereikbaar geworden dakkapel).

Elementen, in welke vorm dan ook, die het werk belemmeren worden door of via opdrachtgever verwijderd voordat de werkzaamheden aanvangen.

                                                                                

1) De aanvangsdatum van werkzaamheden wordt in onderling overleg bepaald. Externe omstandigheden (in meest brede zin) kunnen van invloed zijn op die datum. Een gecommuniceerde aanvangsdatum kan dan ook niet als "vanzelfsprekend" worden opgevat. Circa 1 week voor de verwachte startdatum neem ik contact op. Expliciet benadrukt in het geval van buitenwerkzaamheden: Weersomstandigheden bepalen de planning. Zowel vóór aanvang als tijdens de werkzaamheden. Het is uitsluitend aan mijzelf om te beoordelen of er buiten gewerkt kan worden. Daarbij houd ik de kwaliteit van mijn werk en de garantietermijn te allen tijde in gedachten. Over de kwaliteit van weersomstandigheden wordt niet met opdrachtgevers gediscussieerd.                

2) Tenzij anders overeengekomen streef ik er naar het werk in opeenvolgende dagen uit te voeren. Externe omstandigheden (in meest brede zin) kunnen deze periode onderbreken.      

3) De werkdag start -in principe- tussen 7.15 uur en 8 uur in de zomer en tussen 7.30 en 8.00 in de herfst, winter en het voorjaar.            

4) Indien u akkoord bent met een prijsopgaaf/plan van aanpak wordt de opdracht door mij aan u bevestigd.                      

Alsdan geef ik een indicatieve aanvangsdatum door. U kunt tot 2 maanden voor de indicatieve aanvangsdatum kosteloos annuleren.                                

Annuleert u tussen 30 en 60 dagen voor de indicatieve aanvangsdatum dan bereken ik 40% van het arbeidsloon door.                                                    

Annuleert u binnen de laatste 10 tot 30 dagen voor de indicatieve aanvangsdatum dan bereken ik 75% van het arbeidsloon.                                            

Het volledige arbeidsloon én de begrote materialen wordt doorberekend indien u tot 10 dagen voor de indicatieve aanvangsdatum annuleert.                    

5) Materialen worden vooraf begroot  op basis van de inkoopprijs die dan geldt. Alle materialen worden voorafgaande aan het werk, op mijn verzoek voldaan. Na betaling van de desbetreffende factuur vervalt de mogelijkheid om uw opdracht nog te annuleren. Mocht daarvan evenwel sprake zijn dan worden de begrote kosten (arbeid en materiaal) volledig in rekening gebracht. Ongeacht de omstandigheden die zich daarna voordoen. Indien u de opdracht annuleert nadat u de gefactureerde materialen heeft voldaan worden de materialen niet aan u geleverd. Prijzen van materialen kunnen fluctueren tussen het moment van offreren en factureren (bijvoorbeeld omdat u een opdracht geeft die enkele maanden later wordt uitgevoerd).  Indien er sprake is van een prijsverschil dan geldt vanzelfsprekend de inkoopprijs. Is het prijsverschil van de inkoop groter dan 10% ten  opzichte van mijn offerte dan neem ik vooraf contact op.

5b) In de offerte wordt uitgegaan van een dekkende afwerklaag (houtwerk buiten 2 afwerklagen, houtwerk binnen 3 afwerklagen,  muren/plafonds afwerklagen). Indien het resultaat met deze afwerklagen niet tot wederzijds genoegen is volgt een aanvullende afschilderbeurt waarvan materiaal en arbeid additioneel in rekening worden gebracht.                                              

6) In de loop van elke werkweek stel ik een gedetailleerd overzicht op van de in die week uitgevoerde werkzaamheden.                               

7) De met punt 6 corresponderende gewerkte uren worden per week achteraf in rekening gebracht (mail/Betaalverzoek "Tikkie"). Omdat dat werk al verricht is hanteer ik geen betalingstermijn en verwacht directe betaling.  

8) Parkeerkosten ter plaatse van het adres waar de werkzaamheden worden uitgevoerd worden doorbelast.

9) Van de laatste werkweek wordt de laatste volle werkdag pas voldaan na goedkeuring van het werk door opdrachtgever.                              

10) Behoudens onvoorziene werkzaamheden (bijv. lokale reparatie/vervanging) en additionele opdrachten wordt het begrote bedrag niet overschreden. Minder declarabele uren betekent voor u lagere kosten.                

11) De werkzaamheden eindigen met het schoon opleveren van het uitgevoerde werk.                         

12) Is het werk niet naar uw zin, spreek het tijdig uit zodat ik het voor mijn eigen rekening netjes kan herstellen. Bent u na herstel niet tevreden dan stelt u mij binnen 7 dagen na oplevering schriftelijk aansprakelijk. U brengt uw klacht zo duidelijk mogelijk onder woorden. Na ontvangst van uw klacht bespreken we de oplossing binnen 10 werkdagen na dagtekening van uw aansprakelijkheidsstelling. Komen we er samen niet uit dat schakelen we een onafhankelijke partij in met het verzoek de uitgevoerde werkzaamheden te beoordelen.

13) Ik maak gebruik van eigen machines en ladders tenzij de situatie om een andere aanpak vraagt (bijv. in geval van huur, maar altijd obv opgaaf tijdens het aannemen van het werk)                                                                                                                                       

14) Indien mijn werkschema en de benoemde materialen uitgevoerd respectievelijk gebruikt worden geldt een garantietermijn van 8 jaar voor buitenwerk.  Onder garantie vallen: afbladderen en loslaten. Uitdrukkelijk niet verkleuring en beschadiging na oplevering,                                                Voor binnenwerk geldt een garantietermijn van 10 jaar tegen afbladderen en of loslaten. Beschadigingen en verkleuringen vallen buiten de garantie.                                                                                                        


 

 

 


 


 


 

E-mailen
Bellen
Info